+48 (22) 34 34 700
Program pilotażowy

Program pilotażowy

 

Program pilotażowy został określony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad Świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej (Dz. U. z 2021r. poz. 880).

Cel programu

Celem realizacji programu pilotażowego jest w szczególności:

 1. Poprawa jakości diagnostyki i leczenia kardiologicznego
 2. Ocena organizacji, jakości i efektów opieki kardiologicznej na terenie województwa mazowieckiego
 3. Zasadność oraz skuteczność funkcjonowania modelu opartego na sieci ośrodków kardiologicznych
 4. Podział kompetencji pomiędzy Ośrodki prowadzące diagnostykę i leczenie kardiologiczne na różnych poziomach referencyjnych działających w ramach umów NFZ
 5. Lepsze wykorzystanie możliwości Ośrodków kardiologicznych, opartych na potencjale sprzętowym i doświadczonych zasobach kadrowych


Okres realizacji programu

Okres realizacji programu obejmuje:

 1. etap organizacji programu, który trwa 6 miesiące od dnia wejścia wżycie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad Świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej, tj. od dnia 25 maja 2021r.
 2. etap realizacji, trwający 18 miesięcy od dnia zakończenia etapu organizacji programu
 3. etap ewaluacji, który trwa 3 miesiące od dnia zakończenia etapu realizacji.


Populacja objęta programem

Do 17 tysięcy świadczeniobiorców populacji województwa mazowieckiego powyżej 18. roku życia, którzy:

 1. Posiadają wstępne zdiagnozowane przynajmniej jedno rozpoznanie:
  • nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne,
  • niewydolność serca,
  • nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu i przewodzenia,
  • wady serca zastawkowe.
 2. Wyrażą zgodę na udział w programie pilotażowym po uprzednim zapoznaniu się z jego warunkami.
 3. Wyrażą zgodę na przekazywanie danych z zakresu diagnostyki i terapii między ośrodkami realizującymi program pilotażowy.


Istotne elementy sieci kardiologicznej

 1. Infolinia kardiologiczna,
 2. Możliwość skorzystania z porad i konsultacji lekarz-lekarz,
 3. Ustanowienie Koordynatorów leczenia kardiologicznego,
 4. Ocena realizacji planów leczenia,
 5. Skoordynowana współpraca między ośrodkami w ramach sieci kardiologicznej
 6. Sprawowanie opieki kardiologicznej zgodnie z Wytycznymi procesu diagnostycznego i leczniczego Świadczeniobiorcy.