+48 (22) 34 34 700
Zapraszamy do udziału w PROGRAMIE PILOTAŻOWYM

Zapraszamy do udziału w PROGRAMIE PILOTAŻOWYM

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy zaprasza podmioty lecznicze z terenu województwa mazowieckiego do współpracy w realizacji programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w programie są w szczególności:

 • ośrodki podstawowej opieki zdrowotnej wykonujący działalność leczniczą na terenie województwa mazowieckiego, realizujący świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, kierujący pacjentów do diagnostyki i leczenia w ramach programu pilotażowego;
 • ośrodki współpracujące poziomu I wykonujące działalność leczniczą na terenie województwa mazowieckiego, zapewniające udzielanie świadczeń ambulatoryjnych w poradni kardiologicznej lub świadczeń w oddziale o profilu kardiologia w trybie hospitalizacji.

Adresatami programu są pacjenci powyżej 18. roku życia, którzy spełnią łącznie następujące kryteria kwalifikacji:

 1. posiadają zdiagnozowane rozpoznanie wstępne:
  • nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne lub
  • niewydolność serca, lub
  • nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu i przewodzenia, lub
  • wady serca zastawkowe;
 2. wyrażą zgodę na udział w programie pilotażowym po uprzednim zapoznaniu się z jego warunkami;
 3. wyrażą zgodę na przekazywanie danych z zakresu diagnostyki, między ośrodkami realizującymi program pilotażowy.

Podmioty lecznicze zainteresowane udziałem w programie pilotażowym zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu +48 (22) 34 34 700 lub wysyłając wiadomość na adres pilotazsk@ikard.pl.

Wydłużenie okresu organizacji programu pilotażowego

Wydłużenie okresu organizacji programu pilotażowego

Minister Zdrowia wydłużył z 4 do 6 miesięcy etap organizacji programu pilotażowego w celu umożliwienia zawarcia umów z wszystkimi świadczeniodawcami – realizatorami programu pilotażowego z województwa mazowieckiego, którzy ze względu na sytuację epidemiczną nie zdążyli podpisać przedmiotowych umów.

Do chwili obecnej w programie pilotażowym uczestniczą:

 • 68 – Ośrodki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Ośrodki współpracujące poziomu I:
  • 40 – Poradnie kardiologiczne
  •   8 –  Szpitali
 • Ośrodki współpracujące poziomu II:
  • 7 – Poradnie kardiologiczne
  • 9 – Szpitali
 • Regionalny Ośrodek Koordynujący:
  • 2 – Poradnie kardiologiczne
  • 1 – Szpital

Zwiększenie liczby podmiotów uczestniczących w programie pilotażowym spowoduje, że otrzymane z jego realizacji wyniki będą bardziej wiarygodne, a cel zostanie w pełni osiągnięty.

Ministerstwo Zdrowia wskazuje również, że projektowana zmiana będzie również korzystna dla pacjentów, którzy ze względu na większą liczbę realizatorów programu pilotażowego będą mieli zwiększoną dostępność do świadczeń realizowanych w ramach tego programu.

Zarządzenie Nr 156/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 156/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

W dniu 24 września 2021r. Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie nr 156/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 września 2021r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej.

Zarządzenie określa:

 • warunki realizacji umów o realizację programu pilotażowego dotyczącego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej;
 • wzory umów o realizację programu pilotażowego.

 

Wydanie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia związane jest z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcom w ramach sieci kardiologicznej (Dz.U. poz. 880).

Głównym celem programu pilotażowego jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki kardiologicznej w ramach sieci kardiologicznej na terenie województwa mazowieckiego. Ośrodkami kierującymi pacjentów do programu pilotażowego będą ośrodki podstawowej opieki zdrowotnej. W skład sieci wejdą Regionalny Ośrodek Koordynujący (Narodowy Instytut Kardiologii i Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie) oraz Ośrodki Współpracujące poziomu I i II, współdziałające ze sobą w zakresie opieki kardiologicznej nad pacjentem objętym pilotażem, u którego postawiono rozpoznanie nadciśnienia tętniczego opornego i wtórnego, niewydolności serca, nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmy i przewodzenia lub wad serca zastawkowych.

Wytyczne postępowania

Wytyczne postępowania

Wytyczne postępowania procesu diagnostycznego i leczniczego

Minister Zdrowia Adam Niedzielski zatwierdził wytyczne postępowania procesu diagnostycznego i leczniczego świadczeniobiorcy  z nadciśnieniem tętniczym opornym i wtórnym lub niewydolnością serca, lub nadkomorowymi i komorowymi zaburzeniami rytmu  i przewodzenia, lub zastawkowymi wadami serca w ramach programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej.

Wytyczne zostały opracowane przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy oraz pozytywnie zaopiniowane przez Krajową Radę do spraw Kardiologii powołaną zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie powołania Krajowej Rady do spraw Kardiologii (Dz. Urz. MZ z 2021r. poz. 39).

Celem wytycznych jest zapewnienie właściwej kwalifikacji świadczeniobiorcy do programu pilotażowego, a także realizację odpowiedniej diagnostyki i leczenia.

Wytyczne postępowania procesu diagnostycznego i leczniczego

 

Zarządzenie Nr 121/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 121/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

W dniu 30 czerwca 2021r. Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie nr 121/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Proponowane zmiany polegają na wyłączeniu z ryczałtu wszystkich świadczeń realizowanych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz niektórych świadczeń udzielonych w ramach sieci kardiologicznej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej (Dz. U. poz. 880).

Zgodnie z intencją ww. rozporządzenia oraz wytycznymi Ministra Zdrowia zmiany umożliwią wprowadzenie nielimitowanego finansowania świadczeń wyłączanych z ryczałtu systemu zabezpieczenia. Bezlimitowe rozliczanie ma dotyczyć między innymi świadczeń udzielonych w ramach sieci kardiologicznej, o których mowa w § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej, wyłącznie dla realizatorów programu pilotażowego.