+48 (22) 34 34 700
Posiedzenie Krajowej Rady ds. Kardiologii

Posiedzenie Krajowej Rady ds. Kardiologii

10. grudnia b.r. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady ds. Kardiologii, w trakcie którego prof. dr hab. med. Tomasz Hryniewiecki – Przewodniczący Rady, Dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii podsumował pierwszy etap pilotażu sieci kardiologicznej na Mazowszu i poinformował o rozpoczęciu jego głównej części.

Etap organizacji pilotażu zakończony został podpisaniem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programu pilotażowego przez ośrodki wchodzące w skład sieci kardiologicznej z Funduszem. W pilotażu programu opieki nad pacjentem w ramach sieci kardiologicznej w woj. mazowieckim bierze udział 89 ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej, 41 ośrodków poziomu I, 18 ośrodków poziomu II oraz regionalny ośrodek koordynujący.

W trakcie posiedzenia zaprezentowany został, przygotowany przez Narodowy Instytut Kardiologii, system teleinformatyczny przeznaczony do obsługi administracyjnej sieci kardiologicznej. System ma zapewnić sprawny przepływ danych pomiędzy ośrodkami biorącymi udział w pilotażu.

Program pilotażowy został ustanowiony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 10 maja 2021r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej (Dz. U. z 2021r. poz. 880). Głównym celem pilotażu jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki kardiologicznej w ramach sieci kardiologicznej.
Narodowy Instytut Kardiologii pełni rolę regionalnego ośrodka koordynującego program na Mazowszu w oparciu o przygotowane wytyczne. Zadaniem regionalnego ośrodka jest w szczególności koordynacja opieki kardiologicznej nad pacjentem w ramach sieci kardiologicznej.

W trakcie posiedzenia Krajowej Rady ds. Kardiologii poinformowano również o ukończeniu prac nad Narodowym Programem Chorób Układu Krążenia – Narodową Strategią Kardiologiczną na lata 2022 – 2032 i przekazaniu do konsultacji.

Jakościowa zmiana w kardiologii – siec.ikard.pl

Jakościowa zmiana w kardiologii – siec.ikard.pl

Pilotaż programu opieki nad pacjentem w ramach sieci kardiologicznej

 – 25 listopada 2021 r. rusza zasadnicza część programu skierowana do 17 tysięcy pacjentów – mieszkańców Mazowsza, którzy chorują na niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne, nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu i przewodzenia, czy wady zastawkowe serca. Każdy, kto zostanie zakwalifikowany do pilotażu i wyrazi zgodę na udział w nim, będzie mógł liczyć na kompleksową i skoordynowaną opiekę kardiologiczną: od szybkiej diagnostyki po leczenie. Celem programu jest przyspieszenie ustandaryzowanej diagnostyki i leczenia pacjentów kardiologicznych. Regionalnym ośrodkiem koordynującym program na Mazowszu jest Narodowy Instytut Kardiologii kardynała Stefana Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Cały program potrwa 25 miesięcy, a etap realizacji programu – 18 miesięcy.

Do programu pilotażowego zostało włączonych ponad 140 ośrodków z województwa mazowieckiego, w tym:

  • 91 ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej,
  • 42 poradni kardiologicznych lub oddziałów szpitalnych o profilu kardiologicznym, stanowiących ośrodki współpracujące poziomu I,
  • 18 poradni kardiologicznych oraz oddziałów szpitalnych o profilu kardiologicznym, tworzących ośrodki współpracujące poziomu II.

Wszystkim podmiotom bardzo dziękujemy, że pomimo tak trudnego czasu, związanego z pandemią COVID-19, podjęły wyzwanie i wyraziły gotowość udziału w programie, podpisując z Narodowym Instytutem Kardiologii kardynała Stefana Wyszyńskiego – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie stosowne porozumienia o współpracy w ramach sieci kardiologicznej.

Dzięki programowi pilotażowemu zostanie przetestowana i oceniona  zasadność oraz skuteczność funkcjonowania modelu opieki opartego na sieci ośrodków kardiologicznych, w którym następuje podział kompetencji w obszarze kompleksowej opieki kardiologicznej pomiędzy działające w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia podmioty lecznicze, prowadzące diagnostykę i leczenie kardiologiczne, zgodnie z ustalonymi poziomami referencyjnymi.

Program pilotażowy opieki nad pacjentem w ramach sieci kardiologicznej na Mazowszu został określony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad Świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej (Dz. U. z 2021r. poz. 880) i jest odpowiedzią na nieustanny wzrost liczby zgonów z powodów chorób układu krążenia. Polska, od dwóch dekad, zaliczana jest przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne, do krajów o wysokim ryzyku sercowo-naczyniowym. Do oceny sytuacji zdrowotnej Polaków, oprócz oceny wskaźników chorobowości i zgonów, należy także ocena rozpowszechnienia i kontroli czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, zaburzenia lipidowe, otyłość i cukrzyca, należą do głównych czynników ryzyka chorób układu krążenia, a ich rozpowszechnienie w Polsce jest bardzo duże.

Zainicjowany program poprzez wdrożenie i przetestowanie nowego modelu organizacyjnego opieki nad pacjentem, będzie stanowił postawę do wprowadzania dalszych systemowych zmian w kardiologii.

 

Więcej o programie można znaleźć na stronie siec.ikard.pl.

 

Zapraszamy do udziału w PROGRAMIE PILOTAŻOWYM

Zapraszamy do udziału w PROGRAMIE PILOTAŻOWYM

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy zaprasza podmioty lecznicze z terenu województwa mazowieckiego do współpracy w realizacji programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w programie są w szczególności:

 • ośrodki podstawowej opieki zdrowotnej wykonujący działalność leczniczą na terenie województwa mazowieckiego, realizujący świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, kierujący pacjentów do diagnostyki i leczenia w ramach programu pilotażowego;
 • ośrodki współpracujące poziomu I wykonujące działalność leczniczą na terenie województwa mazowieckiego, zapewniające udzielanie świadczeń ambulatoryjnych w poradni kardiologicznej lub świadczeń w oddziale o profilu kardiologia w trybie hospitalizacji.

Adresatami programu są pacjenci powyżej 18. roku życia, którzy spełnią łącznie następujące kryteria kwalifikacji:

 1. posiadają zdiagnozowane rozpoznanie wstępne:
  • nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne lub
  • niewydolność serca, lub
  • nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu i przewodzenia, lub
  • wady serca zastawkowe;
 2. wyrażą zgodę na udział w programie pilotażowym po uprzednim zapoznaniu się z jego warunkami;
 3. wyrażą zgodę na przekazywanie danych z zakresu diagnostyki, między ośrodkami realizującymi program pilotażowy.

Podmioty lecznicze zainteresowane udziałem w programie pilotażowym zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu +48 (22) 34 34 700 lub wysyłając wiadomość na adres pilotazsk@ikard.pl.

Wydłużenie okresu organizacji programu pilotażowego

Wydłużenie okresu organizacji programu pilotażowego

Minister Zdrowia wydłużył z 4 do 6 miesięcy etap organizacji programu pilotażowego w celu umożliwienia zawarcia umów z wszystkimi świadczeniodawcami – realizatorami programu pilotażowego z województwa mazowieckiego, którzy ze względu na sytuację epidemiczną nie zdążyli podpisać przedmiotowych umów.

Do chwili obecnej w programie pilotażowym uczestniczą:

 • 68 – Ośrodki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Ośrodki współpracujące poziomu I:
  • 40 – Poradnie kardiologiczne
  •   8 –  Szpitali
 • Ośrodki współpracujące poziomu II:
  • 7 – Poradnie kardiologiczne
  • 9 – Szpitali
 • Regionalny Ośrodek Koordynujący:
  • 2 – Poradnie kardiologiczne
  • 1 – Szpital

Zwiększenie liczby podmiotów uczestniczących w programie pilotażowym spowoduje, że otrzymane z jego realizacji wyniki będą bardziej wiarygodne, a cel zostanie w pełni osiągnięty.

Ministerstwo Zdrowia wskazuje również, że projektowana zmiana będzie również korzystna dla pacjentów, którzy ze względu na większą liczbę realizatorów programu pilotażowego będą mieli zwiększoną dostępność do świadczeń realizowanych w ramach tego programu.

Zarządzenie Nr 156/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 156/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

W dniu 24 września 2021r. Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie nr 156/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 września 2021r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej.

Zarządzenie określa:

 • warunki realizacji umów o realizację programu pilotażowego dotyczącego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej;
 • wzory umów o realizację programu pilotażowego.

 

Wydanie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia związane jest z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcom w ramach sieci kardiologicznej (Dz.U. poz. 880).

Głównym celem programu pilotażowego jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki kardiologicznej w ramach sieci kardiologicznej na terenie województwa mazowieckiego. Ośrodkami kierującymi pacjentów do programu pilotażowego będą ośrodki podstawowej opieki zdrowotnej. W skład sieci wejdą Regionalny Ośrodek Koordynujący (Narodowy Instytut Kardiologii i Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie) oraz Ośrodki Współpracujące poziomu I i II, współdziałające ze sobą w zakresie opieki kardiologicznej nad pacjentem objętym pilotażem, u którego postawiono rozpoznanie nadciśnienia tętniczego opornego i wtórnego, niewydolności serca, nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmy i przewodzenia lub wad serca zastawkowych.

Wytyczne postępowania

Wytyczne postępowania

Wytyczne postępowania procesu diagnostycznego i leczniczego

Minister Zdrowia Adam Niedzielski zatwierdził wytyczne postępowania procesu diagnostycznego i leczniczego świadczeniobiorcy  z nadciśnieniem tętniczym opornym i wtórnym lub niewydolnością serca, lub nadkomorowymi i komorowymi zaburzeniami rytmu  i przewodzenia, lub zastawkowymi wadami serca w ramach programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej.

Wytyczne zostały opracowane przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy oraz pozytywnie zaopiniowane przez Krajową Radę do spraw Kardiologii powołaną zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie powołania Krajowej Rady do spraw Kardiologii (Dz. Urz. MZ z 2021r. poz. 39).

Celem wytycznych jest zapewnienie właściwej kwalifikacji świadczeniobiorcy do programu pilotażowego, a także realizację odpowiedniej diagnostyki i leczenia.

Wytyczne postępowania procesu diagnostycznego i leczniczego