+48 (22) 34 34 700
Krajowa Sieć Kardiologiczna już w 7 województwach

Krajowa Sieć Kardiologiczna już w 7 województwach

Do pilotażowego programu Krajowej Sieci Kardiologicznej dołączyło właśnie sześć województw: dolnośląskie, łódzkie, małopolskie, pomorskie, śląskie i wielkopolskie. Oznacza to łatwiejszy i szybszy dostęp do specjalisty oraz profesjonalnej terapii dla kolejnych blisko 160 tys. osób do końca 2024 r.

Krajowa Sieć Kardiologiczna przyspiesza drogę pacjenta od wykrycia choroby do wdrożenia skutecznej terapii. Pacjenci maksymalnie w ciągu 30 dni trafiają do specjalisty, aby rozpocząć leczenie najlepszymi metodami w ośrodku specjalistycznym.

Od roku pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej realizowany jest w województwie mazowieckim. Dotychczas do programu zakwalifikowało się  ponad 2,6 tys. osób. Nowe ośrodki z województw właśnie włączonych do programu mają czas do marca by w pełni ruszyć z realizacją KSK.

Choroby układu krążenia są pierwszą przyczyną zgonów Polaków. Aby temu zapobiec, konieczne jest szybka diagnoza i rozpoczęcie leczenia. Dlatego  rozszerzamy program Krajowej Sieci Kardiologicznej. W sześciu nowych województwach obejmie on ponad 124,7 tys. osób, zaś liczba pacjentów z województwa mazowieckiego zwiększy się do blisko 35 tys. Naszym celem jest zagwarantowanie obywatelom jak najszerszego dostępu do specjalistów i przyspieszenie wdrożenia specjalistycznych terapii – wyjaśnia minister zdrowia Adam Niedzielski.

Aby objąć opieką kardiologiczną większą liczbę pacjentów, na kwalifikację do programu pilotażowego mogą kierować nie tylko lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), ale również poradnie kardiologiczne, oddziały o profilu kardiologicznym i oddziały o profilu chorób wewnętrznych.

– Program skierowany jest do pacjentów z nadciśnieniem tętniczym opornym i wtórnym, niewydolnością serca, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, wadami zastawkowymi serca. Dobrze byłoby gdyby pacjenci pytali swoich lekarzy o możliwość skierowania do programu. Dzięki temu do programu zdecyduje się przystąpić większa liczba poradni a to jest niezwykle ważne –  podkreśla prof. Tomasz Hryniewiecki krajowy konsultant w dziedzinie kardiologii oraz pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia.

W związku z rozszerzeniem obszaru realizacji programu pilotażowego wprowadzono krajowy ośrodek koordynujący. Zadania te będzie realizował Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Powstanie system teleinformatyczny sieci kardiologicznej zarządzany przez ten ośrodek, który pozwoli na zawieranie porozumień między podmiotami współpracującymi i kierującymi pacjenta do programu pilotażowego.

Internetowy spot kampanii informacyjno-edukacyjnej promującej wśród pacjentów program Krajowej Sieci Kardiologicznej:
https://www.youtube.com/watch?v=y17GgUuzpSA&t=2s

Źródło: Ministerstwo Zdrowia
https://www.gov.pl/web/zdrowie/krajowa-siec-kardiologiczna-juz-w-7-wojewodztwach

Pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej obejmuje już siedem województw

Pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej obejmuje już siedem województw

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej zostało opublikowane. Zgodnie z jego zapisami, Pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej (KSK) został poszerzony o kolejne województwa: dolnośląskie, łódzkie, małopolskie, pomorskie, śląskie i wielkopolskie. Jak wskazano w uzasadnieniu, wybrane województwa są regionami o największej liczbie ludności zaraz po województwie mazowieckim, które jako pierwsze zostało objęte programem pilotażowym.

Ze względu na rozszerzenie obszaru realizacji programu pilotażowego uznano za zasadne zmianę struktury sieci kardiologicznej przez wprowadzenie krajowego ośrodka koordynującego. Jego zadania będzie realizował Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie, który jednocześnie jest regionalnym ośrodkiem koordynującym na Mazowszu.

Zadania krajowego ośrodka koordynującego obejmują:
1) okresową ocenę realizacji planów leczenia ustalanych w regionalnych ośrodkach koordynujących oraz ośrodkach współpracujących poziomu II;
2) prowadzenie infolinii kardiologicznej dla całego programu pilotażowego;
3) administrowanie systemem teleinformatycznym sieci kardiologicznej;
4) opracowanie, aktualizacje i modyfikację wytycznych postępowania procesu diagnostycznego i leczniczego świadczeniobiorcy, które przekazuje do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
5) zbieranie danych z realizacji programu pilotażowego, celem ich okresowej analizy oraz dokonania całościowego podsumowania realizacji programu we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia;
6) opracowanie porozumienia z ośrodkami kierującymi świadczeniobiorcę na kwalifikację do programu pilotażowego;
7) prowadzenie systemu teleinformatycznego sieci kardiologicznej;
8) administrowanie danych osobowych z zakresu realizacji programu pilotażowego.

Więcej informacji: >>Tutaj<<

Pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej w liczbach:

Spotkanie z Ośrodkami Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Spotkanie z Ośrodkami Podstawowej Opieki Zdrowotnej

8 listopada br. w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia odbyło się spotkanie z przedstawicielami największych Ośrodków Podstawowej Opieki Zdrowotnej realizujących świadczenia w ramach programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej na Mazowszu.

W spotkaniu wzięli udział: Pan Zbigniew Terek – Dyrektor Mazowieckiego Oddziału NFZ, Pani Katarzyna Słodka – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Mazowieckiego Oddziału NFZ, prof. Tomasz Hryniewicki – Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia, Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele:

  • Mazowieckiego Oddziału NFZ
  • Narodowego Instytutu Kardiologii – Regionalnego Ośrodka Koordynującego
  • Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej w Radzyminie
  • Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach
  • SANA Sp. z o.o. w Warszawie
  • NZOZ „CENTRUM” w Sulejówku
  • NZOZ MEDIQ w Legionowie

Podczas spotkania prof. Tomasz Hryniewicki przedstawił dotychczasową realizację programu pilotażowego, w tym osiągnięte rezultaty, oraz podkreślił ważną rolę POZ w procesie leczenia pacjenta ze schorzeniem kardiologicznym. Uczestniczącym udało się omówić wyzwania stawiane przed Ośrodkami związane ze zgłaszaniem pacjentów do programu i ustalić jak je zrealizować. Potwierdzono, że do sprawnie działającej sieci kardiologicznej kluczowym jest zarówno szybkie przekazanie pacjenta do specjalistycznej diagnostyki, jak również – po określeniu stanu pacjenta oraz ustaleniu planu leczenia – przekierowanie pacjenta pod opiekę lekarza POZ. Poruszono również kwestie współpracy pomiędzy ośrodkami działającymi w ramach sieci kardiologicznej na Mazowszu oraz omówiono zasady rozliczeń świadczeń wykonywanych w programie.

Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy i już zapowiadamy kolejne spotkania.

Spotkanie podsumowujące pilotaż sieci kardiologicznej

Spotkanie podsumowujące pilotaż sieci kardiologicznej

23 maja br. w Narodowym Instytucie Kardiologii odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczas podejmowane działania związane z realizacją programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej.

W spotkaniu wzięli udział: Pan Zbigniew Terek – Dyrektor Mazowieckiego Oddziału NFZ, Pani Katarzyna Słodka – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Mazowieckiego Oddziału NFZ, prof. Łukasz Szumowski – Dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii oraz prof. Tomasz Hryniewiecki – Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia, Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele ośrodków współpracujących z:
– Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce,
– Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim,
– Wojskowego Instytutu Medycznego,
– Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
– Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.,
– Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki.

Podczas spotkania, omówione zostały dotychczasowe rezultaty realizacji programu. Poruszono również kwestie współpracy pomiędzy ośrodkami działającymi w ramach sieci kardiologicznej na Mazowszu oraz omówiono zasady rozliczeń świadczeń wykonywanych w programie.

Pilotaż sieci kardiologicznej zostanie poszerzony o pięć nowych województw

Pilotaż sieci kardiologicznej zostanie poszerzony o pięć nowych województw

25 kwietnia br. odbyła się konferencja prasowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz prof. Tomasza Hryniewieckiego, konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii i pełnomocnika ministra zdrowia ds. realizacji Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia, w trakcie której poinformowano m.in. o rozszerzeniu pilotażu sieci kardiologicznej.

Pilotaż sieci kardiologicznej zostanie poszerzony o kolejne regiony. Będzie realizowany nie tylko na Mazowszu, ale również w woj. pomorskim, małopolskim, łódzkim, wielkopolskim i śląskim.
Jak zaznaczył minister Adam Niedzielski, jednym z największych wyzwań jest odbudowa zdrowia Polaków i nadrobienie długu zdrowotnego, który wytworzyła pandemia. Jedną z takich kwestii jest kardiologia.

– Bardzo się cieszę, że pilotaż krajowej sieci kardiologicznej przyspieszy i obejmie kolejne województwa. Prace nad nim prowadzimy prawie od roku. Prace nad pilotażem zaczęliśmy od przygotowania tzw. ścieżek pacjenta, czyli gdzie i z jakim rozpoznaniem jest diagnozowany i leczony. Podpisaliśmy umowy z placówkami w województwie mazowieckim i włączamy pacjentów. Aktualnie jest to ok. 800 osób – powiedział prof. Tomasz Hryniewiecki.

Program skierowany jest do pacjentów, którzy chorują na niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne, nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu i przewodzenia, czy wady zastawkowe serca. Każdy, kto zostanie zakwalifikowany do pilotażu i wyrazi zgodę na udział w nim, będzie mógł liczyć na kompleksową i skoordynowaną opiekę kardiologiczną: od szybkiej diagnostyki po leczenie.

– Pacjent, który ma podejrzenie choroby kardiologicznej postawione przez lekarza rodzinnego albo kardiologa gdzieś w przychodni oddalonej od dużych ośrodków akademickich i naukowych, jest kierowany na konsultacje do wskazanej placówki. W ciągu miesiąca odbywa się pierwszy kontakt ze specjalistą kardiologiem, który potwierdza – albo nie – rozpoznanie. Jeśli potwierdza, to proponuje najlepsze możliwe leczenie w najlepszym ośrodku. Warunkiem włączenia pacjenta do pilotażu jest zadeklarowanie przyjęcia go z powrotem pod opiekę do podstawowej opieki zdrowotnej po diagnostyce i odpowiednim leczeniu – dodał prof. Hryniewiecki.

Posiedzenie Krajowej Rady ds. Kardiologii

Posiedzenie Krajowej Rady ds. Kardiologii

10. grudnia b.r. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady ds. Kardiologii, w trakcie którego prof. dr hab. med. Tomasz Hryniewiecki – Przewodniczący Rady, Dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii podsumował pierwszy etap pilotażu sieci kardiologicznej na Mazowszu i poinformował o rozpoczęciu jego głównej części.

Etap organizacji pilotażu zakończony został podpisaniem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programu pilotażowego przez ośrodki wchodzące w skład sieci kardiologicznej z Funduszem. W pilotażu programu opieki nad pacjentem w ramach sieci kardiologicznej w woj. mazowieckim bierze udział 89 ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej, 41 ośrodków poziomu I, 18 ośrodków poziomu II oraz regionalny ośrodek koordynujący.

W trakcie posiedzenia zaprezentowany został, przygotowany przez Narodowy Instytut Kardiologii, system teleinformatyczny przeznaczony do obsługi administracyjnej sieci kardiologicznej. System ma zapewnić sprawny przepływ danych pomiędzy ośrodkami biorącymi udział w pilotażu.

Program pilotażowy został ustanowiony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 10 maja 2021r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej (Dz. U. z 2021r. poz. 880). Głównym celem pilotażu jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki kardiologicznej w ramach sieci kardiologicznej.
Narodowy Instytut Kardiologii pełni rolę regionalnego ośrodka koordynującego program na Mazowszu w oparciu o przygotowane wytyczne. Zadaniem regionalnego ośrodka jest w szczególności koordynacja opieki kardiologicznej nad pacjentem w ramach sieci kardiologicznej.

W trakcie posiedzenia Krajowej Rady ds. Kardiologii poinformowano również o ukończeniu prac nad Narodowym Programem Chorób Układu Krążenia – Narodową Strategią Kardiologiczną na lata 2022 – 2032 i przekazaniu do konsultacji.