+48 (22) 34 34 700
Wytyczne postępowania

Wytyczne postępowania

Wytyczne postępowania procesu diagnostycznego i leczniczego

Minister Zdrowia Adam Niedzielski zatwierdził wytyczne postępowania procesu diagnostycznego i leczniczego świadczeniobiorcy  z nadciśnieniem tętniczym opornym i wtórnym lub niewydolnością serca, lub nadkomorowymi i komorowymi zaburzeniami rytmu  i przewodzenia, lub zastawkowymi wadami serca w ramach programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej.

Wytyczne zostały opracowane przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy oraz pozytywnie zaopiniowane przez Krajową Radę do spraw Kardiologii powołaną zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie powołania Krajowej Rady do spraw Kardiologii (Dz. Urz. MZ z 2021r. poz. 39).

Celem wytycznych jest zapewnienie właściwej kwalifikacji świadczeniobiorcy do programu pilotażowego, a także realizację odpowiedniej diagnostyki i leczenia.

Wytyczne postępowania procesu diagnostycznego i leczniczego

 

Zarządzenie Nr 121/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 121/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

W dniu 30 czerwca 2021r. Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie nr 121/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Proponowane zmiany polegają na wyłączeniu z ryczałtu wszystkich świadczeń realizowanych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz niektórych świadczeń udzielonych w ramach sieci kardiologicznej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej (Dz. U. poz. 880).

Zgodnie z intencją ww. rozporządzenia oraz wytycznymi Ministra Zdrowia zmiany umożliwią wprowadzenie nielimitowanego finansowania świadczeń wyłączanych z ryczałtu systemu zabezpieczenia. Bezlimitowe rozliczanie ma dotyczyć między innymi świadczeń udzielonych w ramach sieci kardiologicznej, o których mowa w § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej, wyłącznie dla realizatorów programu pilotażowego.

Program pilotażowy

Program pilotażowy

 

Program pilotażowy został określony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad Świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej (Dz. U. z 2021r. poz. 880).

Cel programu

Celem realizacji programu pilotażowego jest w szczególności:

 1. Poprawa jakości diagnostyki i leczenia kardiologicznego
 2. Ocena organizacji, jakości i efektów opieki kardiologicznej na terenie województwa mazowieckiego
 3. Zasadność oraz skuteczność funkcjonowania modelu opartego na sieci ośrodków kardiologicznych
 4. Podział kompetencji pomiędzy Ośrodki prowadzące diagnostykę i leczenie kardiologiczne na różnych poziomach referencyjnych działających w ramach umów NFZ
 5. Lepsze wykorzystanie możliwości Ośrodków kardiologicznych, opartych na potencjale sprzętowym i doświadczonych zasobach kadrowych


Okres realizacji programu

Okres realizacji programu obejmuje:

 1. etap organizacji programu, który trwa 6 miesiące od dnia wejścia wżycie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad Świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej, tj. od dnia 25 maja 2021r.
 2. etap realizacji, trwający 18 miesięcy od dnia zakończenia etapu organizacji programu
 3. etap ewaluacji, który trwa 3 miesiące od dnia zakończenia etapu realizacji.


Populacja objęta programem

Do 17 tysięcy świadczeniobiorców populacji województwa mazowieckiego powyżej 18. roku życia, którzy:

 1. Posiadają wstępne zdiagnozowane przynajmniej jedno rozpoznanie:
  • nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne,
  • niewydolność serca,
  • nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu i przewodzenia,
  • wady serca zastawkowe.
 2. Wyrażą zgodę na udział w programie pilotażowym po uprzednim zapoznaniu się z jego warunkami.
 3. Wyrażą zgodę na przekazywanie danych z zakresu diagnostyki i terapii między ośrodkami realizującymi program pilotażowy.


Istotne elementy sieci kardiologicznej

 1. Infolinia kardiologiczna,
 2. Możliwość skorzystania z porad i konsultacji lekarz-lekarz,
 3. Ustanowienie Koordynatorów leczenia kardiologicznego,
 4. Ocena realizacji planów leczenia,
 5. Skoordynowana współpraca między ośrodkami w ramach sieci kardiologicznej
 6. Sprawowanie opieki kardiologicznej zgodnie z Wytycznymi procesu diagnostycznego i leczniczego Świadczeniobiorcy.

Zaczynamy program pilotażowy

Zaczynamy program pilotażowy

Zaczynamy program pilotażowy opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej na Mazowszu

Minister Zdrowia Adam Niedzielski podpisał rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej. Pilotaż odbędzie się na terenie województwa mazowieckiego. Będzie trwał 25 miesięcy (realizacja pilotażu zajmie 18 miesięcy).

Okres realizacji programu obejmuje 3 etapy:

 1. etap organizacji programu, który trwa 4 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej, tj. od dnia 25 maja 2021r.
 2. etap realizacji, trwający 18 miesięcy od dnia zakończenia etapu organizacji programu.
 3. etap ewaluacji, który trwa 3 miesiące od dnia zakończenia etapu realizacji.

Program skierowany jest do 17 tysięcy świadczeniobiorców populacji województwa mazowieckiego powyżej 18. roku życia, którzy:

 • Posiadają zdiagnozowane rozpoznanie wstępne nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne lub niewydolność serca lub nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu i przewodzenia lub wady serca zastawkowe.
 • Wyrażą zgodę na udział w programie pilotażowym po uprzednim zapoznaniu się z jego warunkami.
 • Wyrażą zgodę na przekazywanie danych z zakresu diagnostyki i terapii między ośrodkami realizującymi program pilotażowy.

W skład sieci wejdą Regionalny Ośrodek Koordynujący oraz ośrodki współpracujące poziomu I i II. Ich zadaniem będzie zapewnienie pacjentowi kompleksowej i skoordynowanej opieki kardiologicznej pacjentom, u których postawiono rozpoznanie nadciśnienia tętniczego opornego i wtórnego, niewydolności krążenia, nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu i przewodzenia lub wad serca zastawkowych.

Regionalnym Ośrodkiem Koordynującym jest Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

 

Skip to content