Czym jest pilotażowy program Sieci Kardiologicznej?

Dotychczasowe niedoskonałości systemu powodują, że większość chorób układu krążenia wykrywana jest w zaawansowanych stadiach, a brak koordynacji i pomiaru jakości udzielanych świadczeń skutkują opóźnieniem procesu diagnostyczno-terapeutycznego, ryzykiem nieprawidłowego kwalifikowania chorego do określonej metody leczenia i w konsekwencji niezadawalającymi wynikami leczenia. Mając na uwadze niewydolność dotychczasowego systemu opieki nad pacjentami z chorobami układu krążenia przyjęto koncepcję koordynowanej opieki nad pacjentem. W wykonaniu przyjętej koncepcji rozporządzeniem z dnia 10 maja 2021 r. wraz z późniejszymi zmianami Minister Zdrowia ustanowił program pilotażowy opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej.

Celem realizacji programu pilotażowego jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki kardiologicznej na terenie siedmiu województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego, śląskiego oraz wielkopolskiego.

W ramach pilotażu testowane i oceniane będą zasadność oraz skuteczność funkcjonowania modelu opartego na sieci ośrodków kardiologicznych, w tym podział kompetencji pomiędzy ustalone poziomy referencyjne działających w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia podmiotów, prowadzących diagnostykę i leczenie kardiologiczne.

Efektem pilotażu ma być także lepsze wykorzystanie możliwości ośrodków kardiologicznych, opartych na potencjale sprzętowym i doświadczonych zasobach kadrowych.

Dla podmiotów uczestniczących w programie pilotażowym przewidziane są benefity za zwiększone obowiązki wynikające z udziału w programie, na temat których więcej informacji znajduje się poniżej.

Jakie podmioty lecznicze mogą się przyłączyć?

Program skierowany jest przede wszystkim do podmiotów świadczących usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), poradni kardiologicznych oraz hipertensjologicznych (AOS) jak i SZPITALI posiadających oddziały kardiologiczne lub chorób wewnętrznych, które prowadzą działalność w jednym ze wskazanych wyżej województw.

Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się na podstronie:
Warunki udziału w pilotażu Sieci Kardiologicznej

Jakie są korzyści dla podmiotów kierujących pacjentów?

Korzyści dla pacjenta:
Pacjenci prowadzeni przez lekarzy POZ otrzymają możliwość bardzo szybkiej diagnostyki i podjęcia leczenia w zakresie chorób układu krążenia, a dotychczasowe metody leczenia zostaną zweryfikowane.

Pacjenci otrzymają także wsparcie konsultanta w zakresie doboru placówki oraz terminów wizyt zarówno do kwalifikacji jak i kolejnych wizyt terapeutycznych przy zmianie podmiotu obsługującego pacjenta.

Korzyści dla podmiotu:
Każdy podmiot kierujący do kwalifikacji pacjenta do programu Sieci Kardiologicznej otrzyma wynagrodzenie w wysokości 30 zł brutto za każdego skierowanego pacjenta o ile współczynnik kwalifikacji w poprzednim okresie sprawozdawczym będzie wynosił co najmniej 0,5 (co najmniej 50% skierowanych pacjentów zostało zakwalifikowanych do leczenia w ramach Sieci Kardiologicznej). 

Jakie są korzyści dla podmiotów poziomu I oraz II?

Ośrodki współpracujące poziomu I i II otrzymują na podstawie Umowy z NFZ współczynnik korygujący, dla świadczeń realizowanych świadczeniodawcom w ramach Sieci Kardiologicznej:
a) 1,15 dla świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w trybie ambulatoryjnym,
b) 1,05 dla świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w trybie hospitalizacji;

Dowiedz się więcej