+48 (22) 34 34 700

Klauzula Informacyjna Newsletter  

Klauzula Informacyjna dotycząca usługi Newsletter  

 1. Informacje dotyczące administratora danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Alpejskiej 42 (kod pocztowy: 04-628).

 1. Inspektor ochrony danych

Nad prawidłowością przetwarzania Państwa danych osobowych czuwa wyznaczony przez Administratora Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail iod@ikard.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 1. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazywania subskrybowanego Newslettera, na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. a RODO[1] , tj. udzielonej zgody;
 • 6 ust. 1 lit. b i f RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do możliwości nawiązania i utrzymania komunikacji oraz obrony praw i dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną przez niego działalnością;
 1. Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera bądź też do zakończenia wydawania Newslettera przez Narodowy Instytut Kardiologii, a następnie przez okres 5 lat od zakończeniu komunikacji, a także przez okres przedawnienia roszczeń, chyba że pojawi się podstawa do ich dalszego przetwarzania.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych.

 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem..

Mają Państwo również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe przekazywanie Newslettera. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą poddawane profilowaniu.

 1. Polityka prywatności.

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach www Narodowego Instytutu Kardiologii  zostały określone w naszej Polityce Prywatności https:// ………………………………..

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn.  zm.)