+48 (22) 34 34 700

Informacje dla
ośrodków

Realizatorzy Programu

Sieć kardiologiczną tworzą: Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy, jako Regionalny ośrodek koordynujący wraz ośrodkami współpracującymi I i II poziomu, a także ośrodkami podstawowej opieki zdrowotnej. Współpracują ze sobą w zakresie opieki kardiologicznej nad pacjentem objętym programem

Kryteria jakościowe i organizacyjne doboru ośrodków do programu oraz warunki udziału w pilotażu wynikają z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad Świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej.

Ośrodki podstawowej Opieki Zdrowotnej

Podmiot wykonujący działalność leczniczą na terenie województwa mazowieckiego, realizujący świadczenia w trybie podstawowej opieki zdrowotnej, kierujący Świadczeniobiorców do diagnostyki i leczenia w ramach programu pilotażowego opieki nad Świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej. Ponadto współpracujący z Regionalnym Ośrodkiem Koordynującym na podstawie karty zgłoszeniowej do programu pilotażowego.

[spoiler title=’Obowiązki Ośrodka Podstawowej Opieki Zdrowotnej’ style=’default’ ]
 1. przekazuje Świadczeniobiorcy informacje o zasadach programu pilotażowego i szczegółowych warunkach przetwarzania danych osobowych;
 2. przekazuje Świadczeniobiorcy oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami programu pilotażowego oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Ośrodki Współpracujące;
 3. zgłasza Świadczeniobiorców do udziału w programie pilotażowym poprzez dedykowany system teleinformatyczny.
[/spoiler]


Ośrodek Współpracujący poziomu I

Podmiot wykonujący działalność leczniczą na terenie województwa mazowieckiego, zapewniający udzielanie świadczeń ambulatoryjnych w poradni kardiologicznej lub świadczeń w oddziale o profilu kardiologia w trybie hospitalizacji. Pondto współpracujący z Regionalnym Ośrodkiem Koordynującym i Ośrodkiem Współpracującym poziomu II.

[spoiler title=’Obowiązki Ośrodka Współpracującego poziomu I’ style=’default’ ]
 1. kwalifikuje Świadczeniobiorców do programu pilotażowego;
 2. zapewnia Świadczeniobiorcy, objętemu programem pilotażowym, rozpoczęcie procesu diagnostycznego w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia Świadczeniobiorcy przez Ośrodek podstawowej opieki zdrowotnej, w przypadkach wynikających z Wytycznych postępowania;
 3. realizuje leczenie Świadczeniobiorcy zgodnie z Wytycznymi postępowania oraz planem leczenia Świadczeniobiorcy;
 4. ustala plan leczenia w przypadkach niewymagających przekazania Świadczeniobiorcy do Ośrodka Współpracującego poziomu II albo Regionalnego Ośrodka Koordynującego;
 5. zapewnia możliwość telefonicznego lub elektronicznego umawiania oraz zmiany terminu badań diagnostycznych i wizyt lekarskich w swoim Ośrodku;
 6. gromadzi dane na podstawie ankiet satysfakcji Świadczeniobiorców z opieki kardiologicznej sprawowanej w ramach sieci kardiologicznej i dokonuje ich analizy;
 7. gromadzi dane z zakresu diagnostyki Świadczeniobiorców, dla których ustalono plan leczenia.
[/spoiler]


Ośrodek Współpracujący poziomu II

Podmiot wykonujący działalność leczniczą na terenie województwa mazowieckiego, zapewniający udzielanie świadczeń ambulatoryjnych w poradni kardiologicznej oraz w oddziale o profilu kardiologia w trybie hospitalizacji, w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, który wykonał w 2020 r. co najmniej 45 ablacji w zaburzeniach rytmu serca. Ponadto utrzymuje całodobowy dyżur pracowni hemodynamicznej i współpracujący z Regionalnym Ośrodkiem Koordynującym i Ośrodkiem Współpracującym poziomu I.

[spoiler title=’Obowiązki Ośrodka Współpracującego poziomu II’ style=’default’ ]
 1. kwalifikuje Świadczeniobiorców do programu pilotażowego;
 2. realizuje diagnostykę oraz leczenie Świadczeniobiorcy zgodnie z Wytycznymi postępowania i ustala plan leczenia Świadczeniobiorcy;
 3. wyznacza koordynatora leczenia kardiologicznego, który zapewnia możliwość zapisu Świadczeniobiorców kierowanych z Ośrodków Współpracujących poziomu I oraz współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Koordynującym;
 4. zapewnia możliwość telefonicznego lub elektronicznego umawiania oraz zmiany terminu badań diagnostycznych i wizyt lekarskich w swoim Ośrodku;
 5. gromadzi dane na podstawie ankiet satysfakcji Świadczeniobiorców z opieki kardiologicznej sprawowanej w ramach sieci kardiologicznej i dokonuje ich analizy;
 6. gromadzi dane z zakresu diagnostyki Świadczeniobiorców, dla których ustalono plan leczenia.
[/spoiler]


Regionalny Ośrodek Koordynujący

Podmiot leczniczy o największym w danym województwie potencjale w zakresie personelu medycznego oraz sprzętu i aparatury medycznej. Ponadto wyspecjalizowanym w opiece kardiologicznej nad Świadczeniobiorcą, dysponujący możliwością kompleksowego leczenia kardiologicznego i kardiochirurgicznego, a także koordynujący opiekę kardiologiczną w ramach sieci kardiologicznej.

[spoiler title=’Obowiązki Regionalnego Ośrodka Koordynującego’ style=’default’ ]
 1. kwalifikuje Świadczeniobiorców do programu pilotażowego;
 2. koordynuje opiekę kardiologiczną nad Świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej;
 3. opracowuje wytyczne postępowania procesu diagnostycznego i leczniczego Świadczeniobiorcy;
 4. w uzgodnieniu ze Świadczeniobiorcą wskazuje świadczeniodawcę (Ośrodek Współpracujący I lub II poziomu) realizującego opiekę kardiologiczną, należącego do sieci kardiologicznej;
 5. prowadzi diagnostykę i leczenie Świadczeniobiorców;
 6. sprawuje nadzór oraz kieruje pracą koordynatorów leczenia kardiologicznego wyznaczonych przez Ośrodki Współpracujące poziomu II;
 7. zapewnia Ośrodkom Współpracującym poziomu I oraz Ośrodkom Współpracującym poziomu II możliwość skorzystania z porad i konsultacji, w tym z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;
 8. prowadzi Infolinię Kardiologiczną;
 9. zapewnia Świadczeniobiorcom możliwość telefonicznego i elektronicznego umawiania oraz zmiany terminu badań diagnostycznych i wizyt lekarskich w swoim ośrodku;
 10. dokonuje bieżącej i okresowej oceny realizacji planów leczenia kardiologicznego przez Ośrodki Współpracujące II poziomu;
 11. gromadzi dane na podstawie ankiet satysfakcji Świadczeniobiorców z opieki kardiologicznej sprawowanej w ramach sieci kardiologicznej i dokonuje ich analizy.
[/spoiler]

Lokalizacja ośrodków